Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Loomestuudio Crafter lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Loomestuudio Crafter  korraldab täiskasvanutele suunatud kunsti täiendkoolitusi aastaringselt avalike koolitusena. Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab Loomestuudio kodulehelt.

1.3. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit. Kursused kestavad korraga enamasti 2-3 akadeemilist tundi. Koolituste kestus on erinev, alates mõnest tunnist kuni mitme kuuni. Läbi õppeaasta välista huviringide mahtu arvestatakse astronoomilistes tundides, s.o 60 minuti kaupa. Huviringid algavad reeglina oktoobris ja lõpevad mais või juunis ning grupiga on võimalik liituda kogu aasta vältel.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. 

1.5. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

1.6. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti keeles ning aeg-ajalt ka inglise keeles. 

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis, klientide vajadusest lähtuvalt on võimalikud ka õhtused ja nädalavahetustel läbiviidavad koolitusprogrammid.

1.9. Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud õppekava, kus on määratletud:

1.9.1. õppekava nimetus;

1.9.2. õppekavarühm;

1.9.3. õpiväljundid;

1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.9.6. õppe sisu;

1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Õppeasutus kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, tööandja nimi, ametikoht, osaleja e-mail, kontakttelefon ja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub kodulehel asuva vormi kaudu, e-kirja (loomestuudiocrafter@gmail.com) või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Loomestuudio Crafter kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel või hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ära jäämisel makstakse tasutud koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Loomestuudio poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu/koolituse arve.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolitusprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud või hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule pärast registreerumist e-posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

6.3. Üldjuhul tuleb koolituse eest tasuda enne koolituse kuupäeva saabumist, vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasuda sularahas koolituse toimumise päeval.

7. Koolituste hinnad

7.1. Avalike koolituste hinnad leiate koolituskalendrist.

7.2. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi koos suupistega.

8. Koolitusest loobumine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Loomestuudio kontaktisikut e-kirja teel.

8.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% koolituse tasust või on võimalik makstud õppetasu üle kanda teisele koolitusele.

8.3. Koolitusest loobumise teatamisel 5 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% koolituse tasust.

8.4. Koolitusest loobumise teatamisel 3 päeva enne koolituse toimumist või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata.

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata.

10. Tunnituse, tõendi väljastamine

10.1 Koolituse läbijale väljastatakse tunnistus või tõend.

 • Tunnistus väljastatakse pikema kestusega kunstikursuste puhul osalejatele, kes on läbinud vähemalt 75% tundidest ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
 • Ülejäänud koolituste ja huviringide puhul või kui õpiväljundite saavutatust ei hinnatud, väljastatakse osalejale soovi korral tõend.
 • Kunstikursustel osalejate töid säilitatakse kuni 6 kuud peale kursuse lõppu.

10.2. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust/tõendit ei väljastata.

Õppija õigused ja kohustused

10.3. Õppijal on õigus:

 • nõuda kvaliteetset koolitust;
 • saada teavet Loometuudio Crafter õppekorralduse ja õppekava kohta;
 • nõuda õppemaksu tagastamist Loometuudio Crafter  poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud kursuse eest;
 • lahkuda omal soovil koolituskursuselt enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
 • saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

10.4. Õppija on kohustatud:

 • Ilmuma koolitusele õigeaegselt, võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolitusel osaleja peab kinni heast tavast, teavitab, kui hilineb, ei saa osaleda või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma.
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara; käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

11. Koolitaja kvalifikatsiooninõuded

11.1. Koolitajad  peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

12. Vaidluste lahendamise kord

12.3. Loome ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

Hit Enter to search or Esc key to close