1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile)

Kujutav kunst ja kunstiteadus

2. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Populariseerida kirjakunsti ja käsitsi kirjutamist. Anda ülevaade kirjakunsti ajaloost, tutvuda ja õppida kirjutama traditsioonilise laisule ja peensule kirjadega ning kalligraafia tänapäevaste kasutusvõimaluste ja – viisidega.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

–   tutvub kirjakunsti ajalooga;

–   kasutab õigesti erinevaid kalligraafia jaoks mõeldud töövahendeid;

–   kasutab laisule kirja ja peensule põhilisi elemente  tähestiku loomisel ja muudes praktilistes töödes;

–   õpib kasutama tänapäevaseid kalligraafia väljendusviise.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: täiskasvanud, kes on huvitatud uue oskuse õppimisest. Paberikunstnik, kes soovivad lisaks kaardite, kutsete loomisel pakkuda lisaväärtust käsitsi kirjutades.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

4. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 60 tundi.

Õppekeskkond ja õppevahendid:

Õppimist toetavad standardse varustusega koolitusruumid.

5. Õppeprotsessi kirjeldus

Õppesisu:

·   tutvume kalligraafia ajalooliste kirjadega (2.- 12. sajand), mis annab aluse edasisele tähe ja kirja kujunemisele ning mõistmisele.

·   Kursusel räägime kirjastiili ajaloost – Rustika, Ruutkapitaal, Untsiaal ja Gooti kirjadest gooti tekstuur kirjaga.

·   Renessansi kirjadest KALDKIRJA e. Italicuga ja lõpetame kursuse COPPERPLATE e. Inglise peensulekirjaga.

·   Lisaks tutuvume Copperplate tuginevale kaasaegse kalligraafia ehk pintselkirjaga.Õppematerjalid:

V. Toots (1968) – Laisule kirjad

D. Harris (1995) – The Art of Calligraphy

Anu Karjatse loengumaterjalid

Kursuse juhendaja poolt koostatud materjalid

Peamised õppemeetodid:

Koolitusel kasutatakse  

6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

HindamismeetodHindamiskriteerium 

 
 

7. Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kui õppija on osalenud 75%  auditoorsetes tundides ning sooritanud iga kirjastiiliga praktilise töö ning esitanud lõputöö.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

8. Koolitaja kvalifikatsioon

Kutseõpetaja 6.tase, BA 

Registreetu kursusele:

Hit Enter to search or Esc key to close