1. ÜLDSÄTTED

1.1. Loomestuudio Crafter  lähtub täiskasvanutele täiendus- ja huvikoolituse korraldamisel asutuse põhimäärusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja asutuse õppekorralduse alustest.

1.2. Loomestuudio Crafter pakub täiskasvanutele suunatud kunstilisi täiendkoolitust.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3. Õppekava koostamisel lähtutakse aktuaalsusest ja vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Õppetöö toimub õpperuumis, mis on kohandatud täiskasvanutele täienduskoolituse ja huviringi tegevuse läbiviimiseks.

3.2 Õpperuumid on kujundatud ja sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Olemas on õppetööks vajalikud vahendid: vajadusel ümbertõstetav mööbel, esitlustehnika, kalligraafia lauad. 

3.4 Õppijatel on võimalus kasutada internetiühendust.

3.5 Mõnikord korraldatakse koolitusi ka väljaspool oma õpperuumi. Sellisel juhul jälgitakse, et tagatud oleks kõik õppetööks vajalikud tingimused.

3.6 Õppekeskkonna kujundamisel küsitakse ja võetakse arvesse koolitajate ja õppijate tagasisidet.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2. Koolitajad peab koostama iga koolituse jaoks ainekava vastavalt õppekavale.

4.3. Koolitajad esitab juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

4.4 Pärast tagasisidelehtede saamist osalejate poolt teostatakse analüüs nii koolitustulemuste kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud koolitajale.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1. Peale igat koolitust küsitakse osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

5.2. Koolitusel osalejatelt kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

Hit Enter to search or Esc key to close